චන්ද්‍රලේකා පෙරේරා (රේකා ටෙලි නාටකයට ගැයූ ගී ) සම්පුර්ණ ඇල්බමය