ජනාධිපතිට ආර්ථික දැනුමක් නෑ.. ඔහුට රට පාලනය කරන්න බෑ…

MAX2500W

Well-known member
  • Dec 12, 2021
    432
    532
    93
    11.png