ටොයි ජෙපි කථා බොරුලු! ‘‘කිසිදු ලෙසකින් රට වසා දමන්නේ නෑ‘‘: මෙම අවස්ථාවේදී රට වසා දැමීමක් හෝ සංචරණ සීමා පැනවීමක් නොකරන බව යුද හමුදාපති කියයි