තුර්කි භූමිකම්පාව ගැන හරියටම අනාවැකි කියු නෙදර්ලන්ත පර්යේෂකයාගේ මීළඟ අනාවැකිය! 😱