දරුවන්ට මුල් තැන දෙන්න ‘දෙරණ’ ට සමුදුන්නා - ඩිල්කා සමන්මලී..........yako rata nathi karan kiyana tharan boru kiyalam, dan lamainlu