දැනුමට "ඉතා ගුණාත්ම" කාලීන වැඩසටහනක්...

BuLaTha

Well-known member
 • Jul 23, 2019
  3,414
  1
  8,181
  113
  සොරබොරවැව
  කුකුල්ලූ දේශපාලනය නිසා ගුටි කෙළෝ ගන්නේ නැතුව මේ වගේ එහෙකුත් බලහල්ලා... සෑහෙන්න හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්... ඉතාම හොඳ වැඩසටහනක්...