දෙවැනි කොරෝනා රැල්ලේ මුල අසුවෙයි : ව්‍යාප්තියට යුක්ක්‍රේන ගුවන් සේවකයෙක් සම්බන්ධ බවට හෙළිවෙයි

 • Apr 15, 2014
  4,151
  3,065
  113
  OK. now the Pandemic control is done by the military forces, not the medical officers. If the traditional methods are so successful, why arent the military people seeking their help? Why dont the aryurvedic docs come forward and help?
  They have already done so - Navy took the remedy from University of Kelaniya and it was 100% success. But its not given to common public who are seriously in need. its where the problem is.
   
  • Like
  Reactions: fdx

  fdx

  Active member
 • Mar 29, 2015
  447
  71
  28
  They have already done so - Navy took the remedy from University of Kelaniya and it was 100% success. But its not given to common public who are seriously in need. its where the problem is.
  I agree.. Then that is not an issue with the doctors. It is an issue with the overall administration. + we cannot guarantee that a person who is recovered fully will not get infected again. So anyway the guidelines given by the western medicine have to be followed no matter what. And if there are better treatments like you mentioned, have to be followed. It is up to the Govt/administration.