දේශපාලන නාඩගමේ සැබෑ තත්තවය ජනතාවට හෙලිකිරීම

Cypress

Well-known member
 • Jul 22, 2021
  7,787
  15,116
  113
  එකට එක කියාගෙන එන විලි ලැජ්ජවක් ගෑවිලාවත් නැති නූගත් තැරි බයි පකයගේ කටට රෙන්න ඕනේ රටේම මිනිස්සු ටික වටවෙලා :angry:🤮.
   

  ithaliveshi

  Active member
 • Nov 20, 2023
  192
  206
  43
  එකට එක කියාගෙන එන විලි ලැජ්ජවක් ගෑවිලාවත් නැති නූගත් @2osama තැරි බයි පකයගේ කටට රෙන්න ඕනේ රටේම මිනිස්සු ටික වටවෙලා :angry:🤮.
   
  • Haha
  Reactions: Cypress