ධම්මික පැණිය කොවිඩ් රෝගීන්ට නුසුදුසුයි – පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ