නාමල් ස'ට අයිති බෝඩිමේ ශේප බැහැ මල්ලි !

sanzilla jackcat

Well-known member
 • Oct 3, 2008
  5,892
  2,476
  113
  ෆ්ලුජා නගරය
  නාමල් ස'ට අයිති බෝඩිමේ ශේප බැහැ මල්ලි !  මම දන්නා විදිහට නම් , ශේප දුක් අහන එක තහනම් ලංකාවේ !
  අර එකෙක්ව අත් අඩංගුවට ගත්තේ බන් !

  මේක ඉන්නවනම් රාජපක්ෂල්ට වැදගෙන ඉන්න ඕනේ ,
  ශේප හොයන්න බැහැ තහනම් ලංකාවේ.

  මෙහෙ බදු නය විතරයි මල්ලි මෙහෙ ශේප බැහැ !

  බදු ගෙවපන් !
  ණය ගෙවපන් !
  දුක් විදපන් !
  වැඩ කරපන්, මෙරෙගෙන කබුරපන් !
  ශේප හොයන්න බැහැ මෙහෙ , මෙහෙ දුක විතරයි මල්ලි !
  නාමල් ස'ගේ බෝඩිමේ ඉන්නවනම් නාමල් ස' කියන විදිහට හිටපන් !