නිකම්ම ගෙදර ඉන්න එකේ සිංදුවක් කිව්වා. බලන්න හොදද කියලා