නිරූපමා යටිමඩි ගහපු ඩොලර් මිලියන 160 හෙවත් රුපියල් බිලියන 35 කින් කරන්න පුළුවන් පුදුම හිතෙන දේවල් 5 ක් - බන්දුලට යවමු