නොනගතය වෙලාවට මාළු ටැංකියට කෑම දැම්මට කමක් නැද්ද 🤔🤔

Voldemort Bro

Well-known member
 • Jan 1, 2020
  3,853
  5,207
  113
  121
  Hogwarts
  අව්රුදු නැකත් කරන්නේ කාටවත් බයේ නෙමෙයි. වෙන උන් Easter , Halloween , Thanksgiving කරද්දී වගේ හැමෝම එක දවසේ එක theme එකක දෙයක් කරන එකේ ආතල් එකක් තියෙන නිසා. උබට එහෙම දැනෙන්නේ නැත්තන් නොකර ඉදපන්.
  Wenat jatiyak awit sinhalunta puke arala yanakan ohoma hema dema wihiluwata aran idi
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider

  Sri_Sampath

  Well-known member
 • Jan 26, 2010
  13,388
  10,228
  113
  Most fish will do well with two meals a day. The timing is not critical, with the exception of nocturnal feeders. If you have nocturnal fish in your tank, such as certain catfish, be sure to feed them just before turning the lights out at night.Nov 27, 2019

  Number of Feedings per Day​

  How often you need to feed your fish depends on the kind of fish you have. In general, most fish do quite well on one feeding per day. However, some owners prefer to feed their fish twice a day. Young, growing fish might need to eat three or more times per day. Regardless of the quantity of feedings, the key is to keep each feeding very small.


  Most fish will do well with two meals a day. The timing is not critical, with the exception of nocturnal feeders. If you have nocturnal fish in your tank, such as certain catfish, be sure to feed them just before turning the lights out at night. They will hunt for the food in the dark, using their keen sense of smell to find it.


  There are some exceptions to the once-per-day feeding rule. Herbivores (vegetarian fish) like Silver Dollars, Mollies, and Farowellas need to eat frequently because they have smaller stomachs that cannot hold a lot of food. In nature, they would graze all day on plants. They should be given several small feedings a day or be provided with live plants they can nibble on. Goldfish do not have a stomach at all, so shouldn't be fed a large meal all at one time. They naturally nibble on algae and other food items throughout the day, so it is better to feed them several small meals during the day rather than giving them a big meal only once a day.


  Newly hatched fry and young fish who are not fully grown require more frequent feedings of special foods designed for fry.
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider