පටිච්ච සමුප්පාදය නුවණින් විමසන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු

visalbro

Well-known member
 • Jun 4, 2017
  5,097
  2,157
  113
  panadura
  ⭕පටිච්චසමුප්පාදය නො දැනීමේ දෝෂය⭕


  පටිච්චසමුප්පාදය මහා දුක්ඛස්කන්ධයකි. දුඃඛ චක්‍ර‍යකි. එයට හසු වී සිටින්නා වූ සත්ත්වයෝ ජාති - ජරා - ව්‍යාධි - මරණාදි දුඃඛයන්ට හා ආපායික දුඃඛයන්ට ද නැවත නැවත හසු වෙමින් සෙක්කුවේ බඳින ලදු ව එය වටේ කැරකෙන ගවයන් මෙන් භවත්‍රයෙහි කැරකෙති. රෝගයක් ඇති කෙනකුට ඒ රෝගය හොඳින් හැඳින ගන්නා තුරු එයට සෑහෙන ප්‍ර‍තිකාරයක් කරගෙන එයින් මිදිය නො හෙන්නාක් මෙන් ප්‍ර‍තීත්‍යසමුත්පාද සංඛ්‍යාත දුඃඛ චක්‍ර‍ය හෙවත් සංසාර චක්‍ර‍ය හොඳින් හැඳින ගන්නා තුරු අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත සංසාර චක්‍රයේ මූලධර්මයන් ප්‍ර‍හාණය කොට එය සිඳ එයින් මිදී නිවනට නො පැමිණිය හැකිය. එ බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට -


  “ඒතස්ස ආනන්ද, ධම්මස්ස අඤ්ඤාණා අනනුබෝධා අප්පටිවේධා ඒවමයං පජා තන්තාකුලකජාතා ගුළාගුණ්ඨිකජාතා මුඤ්ජබබ්බජභූතා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං නාතිවත්තන්ති.” යි වදාරන ලදී.


  “ආනන්දය, මේ ප්‍ර‍තීත්‍යසමුප්පාද ධර්මය නො දැනීම නිසා, අවබෝධ නො කිරීම නිසා, ප්‍ර‍තිවේධ නො කිරීම නිසා මේ සත්ත්වයෝ (මීයන් කැපූ) නූල් පන්දුවක් සේ අවුල් වූවාහු රෙදි වියන්නන්ගේ නූල් පන්දුවක් මෙන් අවුල් වූවාහු මුඤ්ජබබ්බජ නම් වූ තණවලින් ඇඹරූ දිරා කැඩී ගිය කඹයක තණකෙඳි මෙන් අවුල් වූවාහු සැපයෙන් පහ වූ දුක්ඛයා ගේ පැවැත්ම ඇත්තා වූ අපාය හා සංසාරය නො ඉක්මවත්” යනු එහි තේරුම ය.


  තව ද පටිච්චසමුප්පාදය නො දත් තැනැත්තා නියම ශ්‍ර‍මණයකු හෝ බ්‍රාහ්මණයකු නො වන බව ද ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂාත්මභාවයේ ම ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පැමිණෙන්නකු නො වන බව ද තථාගතයන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.


  “යේහි කේචි භික්ඛවේ, සමණා වා බ්‍රාහ්මණා වා ජරාමරනං නප්පජානන්ති, ජරාමරණ සමුදයං නප්පජානන්ති, ජරාමරණ නිරෝධං නප්පජානන්ති. ජරාමරණ නිරෝධගාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති. -පෙ- න මේතේ භික්ඛවේ, සමණා වා බ්‍රාහ්මණා වා සමණේසු වා සමණ සම්මතා, බ්‍රාහ්මණේසු වා බ්‍රාහ්මණ සම්මතා, න ච පන තේ ආයස්මන්තෝ සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්‍ර‍හ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්ඨෙව ධම්මේ සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති.”  “මහණෙනි, යම් කිසි ශ්‍ර‍මණ කෙනෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් හෝ ජරාමරණය නො දනිත් ද, ජරාමරණ හේතුව නො දනිත් ද, ජරාමරණ නිරෝධය නො දනිත් ද, ජරාමරණ නිරෝධයට පැමිණෙන්නා වූ ප්‍ර‍තිපත්තිය නො දනිත් ද -පෙ- මහණෙනි, ඒ ශ්‍ර‍මණ බ්‍රාහ්මණයෝ ශ්‍ර‍මණයන් අතර ශ්‍ර‍මණය යි සම්මත වූවෝ ද නො වෙති. බ්‍රාහ්මණයන් අතර බ්‍රාහ්මණය යි සම්මත වූවෝ හෝ නො වෙති. ඒ ආයුෂ්මත්හු ලෝකෝත්තර මාර්ගය වර්තමාන ජාතියේ දී තමන් ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ කොට එයට පැමිණ වාසය කරන්නෝ නො වන්නාහු ය” යනු එහි තේරුම යි.
   

  S_M_S

  Well-known member
 • Sep 28, 2017
  535
  550
  93
  “ඒතස්ස ආනන්ද, ධම්මස්ස අඤ්ඤාණා අනනුබෝධා අප්පටිවේධා ඒවමයං පජා තන්තාකුලකජාතා ගුළාගුණ්ඨිකජාතා මුඤ්ජබබ්බජභූතා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං නාතිවත්තන්ති.” යි වදාරන ලදී.

  “ආනන්දය, මේ ප්‍ර‍තීත්‍යසමුප්පාද ධර්මය නො දැනීම නිසා, අවබෝධ නො කිරීම නිසා, ප්‍ර‍තිවේධ නො කිරීම නිසා මේ සත්ත්වයෝ (මීයන් කැපූ) නූල් පන්දුවක් සේ අවුල් වූවාහු රෙදි වියන්නන්ගේ නූල් පන්දුවක් මෙන් අවුල් වූවාහු මුඤ්ජබබ්බජ නම් වූ තණවලින් ඇඹරූ දිරා කැඩී ගිය කඹයක තණකෙඳි මෙන් අවුල් වූවාහු සැපයෙන් පහ වූ දුක්ඛයා ගේ පැවැත්ම ඇත්තා වූ අපාය හා සංසාරය නො ඉක්මවත්” යනු එහි තේරුම ය.


  තව ද පටිච්චසමුප්පාදය නො දත් තැනැත්තා නියම ශ්‍ර‍මණයකු හෝ බ්‍රාහ්මණයකු නො වන බව ද ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂාත්මභාවයේ ම ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පැමිණෙන්නකු නො වන බව ද තථාගතයන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.


  “යේහි කේචි භික්ඛවේ, සමණා වා බ්‍රාහ්මණා වා ජරාමරනං නප්පජානන්ති, ජරාමරණ සමුදයං නප්පජානන්ති, ජරාමරණ නිරෝධං නප්පජානන්ති. ජරාමරණ නිරෝධගාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති. -පෙ- න මේතේ භික්ඛවේ, සමණා වා බ්‍රාහ්මණා වා සමණේසු වා සමණ සම්මතා, බ්‍රාහ්මණේසු වා බ්‍රාහ්මණ සම්මතා, න ච පන තේ ආයස්මන්තෝ සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්‍ර‍හ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්ඨෙව ධම්මේ සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති.”  “මහණෙනි, යම් කිසි ශ්‍ර‍මණ කෙනෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් හෝ ජරාමරණය නො දනිත් ද, ජරාමරණ හේතුව නො දනිත් ද, ජරාමරණ නිරෝධය නො දනිත් ද, ජරාමරණ නිරෝධයට පැමිණෙන්නා වූ ප්‍ර‍තිපත්තිය නො දනිත් ද -පෙ- මහණෙනි, ඒ ශ්‍ර‍මණ බ්‍රාහ්මණයෝ ශ්‍ර‍මණයන් අතර ශ්‍ර‍මණය යි සම්මත වූවෝ ද නො වෙති. බ්‍රාහ්මණයන් අතර බ්‍රාහ්මණය යි සම්මත වූවෝ හෝ නො වෙති. ඒ ආයුෂ්මත්හු ලෝකෝත්තර මාර්ගය වර්තමාන ජාතියේ දී තමන් ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ කොට එයට පැමිණ වාසය කරන්නෝ නො වන්නාහු ය” යනු එහි තේරුම යි.
  දේශනාවෙ නමත් සඳහන් කරන්න පුලුවන් නම් වටිනවා.
   

  S_M_S

  Well-known member
 • Sep 28, 2017
  535
  550
  93
  .
  Parana ewa balanna vidihak nedda?
  .
  ae programs tika balanna links denna puluwanda? Pin!
  සියලුම වැඩසටහන් https://www.youtube.com/playlist?list=PLaIyA_suCnHwFw2y4AIbahM5Al9P-obxc මෙතනට upload වෙනවා. දවසකට වැඩසටහන් 2-3 වගේ් upload කරන්නෙ.
  Downlod කරලා තියාගෙන නැවත නැවත අහන්න වටිනවා.
  වයසට ගියාම බණ අහනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට වුණත් ඒ කාලෙදි අහන්න තියාගෙන ඉන්න වටින දේශනා මාලාවක්. ඔයාලගෙ සීයලා, ආච්චිලා, දෙමව්පියො ජීවිතේ අවසන් හරිය ගත කරනවා නම් අවසාන මොහොතෙදිවත් හොඳ තැනකට යොමු කරන්න මේ වගේ දේශනා අහන්න දෙන්න. එයාලා ආසාවෙන් අහයි.

  මේ වගේ ඒවාට නම් ඩේටා නෑ කිය කිය අඬන්න එපා.
  240p video විදිහට download කරනවා නම් 20MB-30MB වගේ වෙන්නෙ.
  Audio විදිහට download කරනවා 7MB වලට වගේ බාගන්න පුළුවන්. (kbps අඩු කරලා)
  මුල ඉඳන්ම අහන්න. (මැද කොටස් වල සමහර දේ්වල් තේරුම් ගන්න මුල හරියෙ ඒවාත් වැදගත් වෙනවා.)

  තෙරුවන් සරණයි!
   

  War Fighter

  Well-known member
 • Mar 22, 2017
  1,861
  1,169
  113
  සියලුම වැඩසටහන් https://www.youtube.com/playlist?list=PLaIyA_suCnHwFw2y4AIbahM5Al9P-obxc මෙතනට upload වෙනවා. දවසකට වැඩසටහන් 2-3 වගේ් upload කරන්නෙ.
  Downlod කරලා තියාගෙන නැවත නැවත අහන්න වටිනවා.
  වයසට ගියාම බණ අහනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට වුණත් ඒ කාලෙදි අහන්න තියාගෙන ඉන්න වටින දේශනා මාලාවක්. ඔයාලගෙ සීයලා, ආච්චිලා, දෙමව්පියො ජීවිතේ අවසන් හරිය ගත කරනවා නම් අවසාන මොහොතෙදිවත් හොඳ තැනකට යොමු කරන්න මේ වගේ දේශනා අහන්න දෙන්න. එයාලා ආසාවෙන් අහයි.

  මේ වගේ ඒවාට නම් ඩේටා නෑ කිය කිය අඬන්න එපා.
  240p video විදිහට download කරනවා නම් 20MB-30MB වගේ වෙන්නෙ.
  Audio විදිහට download කරනවා 7MB වලට වගේ බාගන්න පුළුවන්. (kbps අඩු කරලා)
  මුල ඉඳන්ම අහන්න. (මැද කොටස් වල සමහර දේ්වල් තේරුම් ගන්න මුල හරියෙ ඒවාත් වැදගත් වෙනවා.)

  තෙරුවන් සරණයි!
  දැනුවත් කළාට බොහොම පිං යාළුවා. ඔබටත් ඉක්මනින් ම ධර්මාවබෝධය ලැබේවා!
   
  • Like
  Reactions: S_M_S