පහන්තුඩාවෙ සීන් එක ගැන පොලීසියට, උසාවියට කරන්න පුළුවන් කෙංගෙඩියක් නෑ, හැමදාම වගේ මේකත් වගකීමෙන් කියන්නෙ.

kingsultan111

Active member
 • Jun 26, 2020
  581
  201
  43
  A enemy?

  Screenshot 2021-09-14 at 11.27.18 PM.png
   

  pavanruka

  Well-known member
 • Mar 17, 2015
  2,847
  1,225
  113
  Colombo
  Only morons pronounce the e in enemy. I drop e just like I drop h in honest.

  Therefore, enemy becomes nemy to me.

  :D

  It's very common to drop letters in dialects like Estuary English, etc.

  Writing and pronunciation are two different things in language. Don't mix up the two. If you write according to your accent, many others with different accents will not understand you. So when you write, do it the proper way.
   

  kingsultan111

  Active member
 • Jun 26, 2020
  581
  201
  43
  Writing and pronunciation are two different things in language. Don't mix up the two. If you write according to your accent, many others with different accents will not understand you. So when you write, do it the proper way.

  > If you write according to your accent, many others with different accents will not understand you.

  I've never wrote a single word according to my accent so this is false. The man understood what I said clearly but he took it as an opportunity to attack me.

  I said "a enemy" instead "an enemy" because I pronounce enemy as "nemy" with my accent. It is also correct according the grammar rule and usage statistics,

  The rule states that “a” should be used before words that begin with consonants (e.g., b, c ,d) while “an” should be used before words that begin with vowels (e.g., a,e,i). Notice, however, that the usage is determined by the pronunciation and not by the spelling, as many people wrongly assume.

  > So when you write, do it the proper way.

  There is no proper way or a common standard [0] [1]. There are multiple English variants with different rules and different spellings.

  AMERICAN ENGLISH
  AUSTRALIAN ENGLISH
  CANADIAN ENGLISH
  INDIAN ENGLISH
  PHILIPPINE ENGLISH
  UGANDAN ENGLISH
  BRITISH ENGLISH

  Most importantly, the rules are changing and don't stay same.

  [0] https://www.wsj.com/articles/there-is-no-proper-english-1426258286
  [1] https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/02/24/no-such-thing-as-standard-english/
   
  Last edited:

  adrianou

  Well-known member
 • Nov 20, 2016
  1,025
  314
  83
  මේකෙන් තමයි arrest කරන්නෙ. ඔය පාක් වල ඉන්න කපල් උස්සන් යන්නෙත් මේකෙන්.
  එතකොට 18 වැඩි දෙන්නෙක් කාමරයක සෙස් කරනකොට වහලේ උළු ගලවන් පොසොලියෙන් බැහැල අල්ලන්නේ.
   

  olu bakka

  Well-known member
 • Aug 18, 2011
  9,833
  2,953
  113
  එතකොට 18 වැඩි දෙන්නෙක් කාමරයක සෙස් කරනකොට වහලේ උළු ගලවන් පොසොලියෙන් බැහැල අල්ලන්නේ.
  Ehema ba