ප්‍රසන්න ට බෙහෙත් නොකරන්න හේතුව - දොස්තරම කිව්වා ඔන්න

gnilukshi

Well-known member
 • Oct 9, 2008
  8,562
  18,101
  113
  Awesome Sam Didier GIF by Jerology
   

  neo7x

  Well-known member
 • Aug 11, 2009
  1,944
  1,310
  113
  දැන් මූ තත්.50 දී කියනවා අපි හැම‍ෝටම එක විදිහට සලකන්න ඕන‍ේ කියලා . එයාලට ඕන‍ේනම් රජය‍ේ ර‍ෝහලට ඇවිත් බ‍ෙහ‍ෙත් ගන්න පුලුවන්ලු ... දැන් එතක‍ොට මූ ප්‍රයිවට් කරන එක නවත්තනවාද ? ගවර්මන්ට් හ‍ොස්පිට්ල් එකක විතරක් වැඩ කරනවාද ? ඌව චැනල් කරපු අනිත් එවුන්වත් මූ යැව්වාද ? එක දවසින් මූ මාර්කට් එක ග‍ොඩ දාගත්තා .. හ‍ෙට අනිද්දට අනිත් එවුනුත් ඔය වග‍ේ සීන් කරයි මූට යන ප‍ේෂන්ට්ලා ගලවගන්න ..
  රැල්ල තිය‍ෙන පැත්තට ගානට ඔරුව හරව ගත්තා මූ ...
   

  ara88

  Well-known member
 • Jan 11, 2021
  1,561
  2,854
  113
  #erozan ට ප්රතිකාර කරන්නත් දොස්තරල බෑ කියපු දවසක තමයි ඌත් තේරැම්ගන්නේ 😎😎
   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  8,562
  18,101
  113
  අපි හැම‍ෝටම එක විදිහට සලකන්න ඕන‍ේ කියලා . එයාලට ඕන‍ේනම් රජය‍ේ ර‍ෝහලට ඇවිත් බ‍ෙහ‍ෙත් ගන්න පුලුවන්ලු ...
  225 ට බූරු පුතේ
   

  neo7x

  Well-known member
 • Aug 11, 2009
  1,944
  1,310
  113
  225 ට බූරු පුතේ
  බූරු පුත‍ේ උඹ හරියට අහපන් ඕකා තත් 50දී ම‍ොකද්ද කියන්න‍ේ කියලා . ඕකුන්ට *ක ද‍ෙන්න ගිය‍ොත් ක‍ෙළව‍ෙන්න‍ේ ත‍ොපිටමයි .. 225 වඩා ඕකුන් භයානකයි .. 225ම උඹලට අවු 05කින් චන්දයකින් ග‍ෙදර යැව්ව හැකියි . හැබැයි උඹලා මුන්ට ම‍ොනවා හරි කිව්ව‍ොත් එදා ඉදන් රටම වර්ජනය‍ේ ... රටට ක‍ෙළව‍ෙලා තිය‍ෙන ව‍ෙලාවක මුන් ම‍ොනවද කරපු කැපකිරීම . චැනල් ගාස්තුවවත් අඩුකරමු කිව්වද ? ද‍ේශපාලුවන්ට රැවට‍ෙනවා මදිවට මුන් වග‍ේ ගංකඹරයන්ටත් රැවටියන් බුරු පැටිය‍ෝ ..
   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  8,562
  18,101
  113
  බූරු පුත‍ේ උඹ හරියට අහපන් ඕකා තත් 50දී ම‍ොකද්ද කියන්න‍ේ කියලා . ඕකුන්ට *ක ද‍ෙන්න ගිය‍ොත් ක‍ෙළව‍ෙන්න‍ේ ත‍ොපිටමයි .. 225 වඩා ඕකුන් භයානකයි .. 225ම උඹලට අවු 05කින් චන්දයකින් ග‍ෙදර යැව්ව හැකියි . හැබැයි උඹලා මුන්ට ම‍ොනවා හරි කිව්ව‍ොත් එදා ඉදන් රටම වර්ජනය‍ේ ... රටට ක‍ෙළව‍ෙලා තිය‍ෙන ව‍ෙලාවක මුන් ම‍ොනවද කරපු කැපකිරීම . චැනල් ගාස්තුවවත් අඩුකරමු කිව්වද ? ද‍ේශපාලුවන්ට රැවට‍ෙනවා මදිවට මුන් වග‍ේ ගංකඹරයන්ටත් රැවටියන් බුරු පැටිය‍ෝ ..
  200.gif
   
  • Haha
  Reactions: CorD SaC

  SL Hypocrite

  Well-known member
 • Sep 17, 2014
  1,954
  835
  113
  There are cases you don't like to see a person, so disgusting. This is a case where the Doctor found this man disgusting so he refused to see him. Fair enough
   
  • Like
  Reactions: War Fighter

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  25,391
  1
  28,966
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  දැන් මූ තත්.50 දී කියනවා අපි හැම‍ෝටම එක විදිහට සලකන්න ඕන‍ේ කියලා . එයාලට ඕන‍ේනම් රජය‍ේ ර‍ෝහලට ඇවිත් බ‍ෙහ‍ෙත් ගන්න පුලුවන්ලු ... දැන් එතක‍ොට මූ ප්‍රයිවට් කරන එක නවත්තනවාද ? ගවර්මන්ට් හ‍ොස්පිට්ල් එකක විතරක් වැඩ කරනවාද ? ඌව චැනල් කරපු අනිත් එවුන්වත් මූ යැව්වාද ? එක දවසින් මූ මාර්කට් එක ග‍ොඩ දාගත්තා .. හ‍ෙට අනිද්දට අනිත් එවුනුත් ඔය වග‍ේ සීන් කරයි මූට යන ප‍ේෂන්ට්ලා ගලවගන්න ..
  රැල්ල තිය‍ෙන පැත්තට ගානට ඔරුව හරව ගත්තා මූ ...
  ඇයි ප්‍රයිවෙට් කරන එක නවත්තන්නෙ. ඒක උගේ කැමැත්ත :-D
   
  • Like
  Reactions: War Fighter

  neo7x

  Well-known member
 • Aug 11, 2009
  1,944
  1,310
  113
  ඇයි ප්‍රයිවෙට් කරන එක නවත්තන්නෙ. ඒක උගේ කැමැත්ත :-D
  ඉතින් බන් දැන් අපි ඌට එපා කිව්වද ? හැබැයි උග‍ේ -අපි හැම‍ෝටම එක විදිහට සලකන්න ඕන‍ේ කියලා . එයාලට ඕන‍ේනම් රජය‍ේ ර‍ෝහලට ඇවිත් බ‍ෙහ‍ෙත් ගන්න පුලුවන් කියන කතාව තමයි අවුල් .. ඌ බ්‍රහ්ම ට‍ෝක් ද‍ෙන්න‍ේ පට්ට පිරිසිදු කැරක්ටර් එකක් කියලා ප‍ෙන්නන්න .. හැම‍ෝටම එක විදිහට සලකන එකා ක‍ොහමද චැනල් කරන්න‍ේ ? එතක‍ොට චැනල් කරන්න බැරි එකාට අඩු සැලකිල්ලක්න‍ේ ... :ROFLMAO: 😂 🤪
   
  • Like
  Reactions: raman2