ප්‍රසන්න ට බෙහෙත් නොකරන්න හේතුව - දොස්තරම කිව්වා ඔන්න