පී.සී යතුරු පැදියෙන් අධිවේගී මගේ ගොස් කාරයක හප්පලා