පොහොට්ටුවෙ ජනාධිපති අපේක්‍ෂක තරගය.. යෝජිත නම් මෙන්න…