පොහොට්ටුවේ මැර මන්ත්‍රීවරු කිරිබත්ගොඩදී සිවිල් වැසියෙක්ට පහර දෙයි!