බිඳ හෙලිය නොහැකි වාර්තා😂

weer 11

Well-known member
 • Jan 14, 2018
  672
  493
  63
  මේ තියෙන්නේ අවුරුදු එකහමාරකට විතර කලින් දාපු එකක් හැබැයි පුදුමේ කියන්නේ අදටත් ඒ ලෙසටම වලංගුයි.....😂🤣😂😂

  ඉනින්ස් 4 යි.... බිංදු 4 යි......😂😂 කාටද මේ වාර්තා කඩන්න පුලුවන්
  ------ Post added on Jan 14, 2021 at 1:29 PM