බුරිය විදපු කෑLLලකට ෆට්ටම ෆීල් එකක් දෙන්න පුළුවන් බුරි හිLට දිwa දැම්මම.. ❤ මෙව්වා රහස් හොදේ.. 🤓

HmNRazor

Well-known member