භුමිතෙල් කවලම් කරපු බාල පෙට්‍රල් ගැන මම උඹලට කිව්වෙ "විෂය පිළිබඳ දන්න" එකාට දවස් 5 කට කලින්. හැබැයි පු* දෙන්න admin ලා ඒක delete කරා 🖕🖕