මංකොල්ලකරුවන් අල්ලන්න රොලෙක්ස් ඔරලෝසුවක් පැලද නයිට් ක්ලබ් ගොස් වෙරි වුන පුද්ගලයෙකු ලෙස රඟපෑ undercover පොලිස් නිළදාරියා..

Truth Hurts

Well-known member
 • Jun 15, 2013
  11,884
  18,957
  113
  Westනාහිර
  London Cop Act Drunk, Lure Thieves by Wearing Luxury Watches in Crime Hotspots; Undercover Operations Lead to Over 20 Convictions
  The Metropolitan Police have successfully implemented undercover operations to apprehend robbers targeting luxury watches in central London. The operations, carried out in late 2022 and 2023 across South Kensington, Chelsea, Soho, and Mayfair, involved officers posing as potential victims adorned with expensive watch brands. The strategy was to attract opportunistic criminals who attempted to steal the watches in public. These criminals were then apprehended by other undercover officers stationed nearby. The operations have proven successful, leading to more than 20 convictions so far. The thieves primarily targeted luxury Swiss brands such as Rolex and Patek Philippe, which hold high value in second-hand markets. They attempted to deceive the undercover officers outside bars and other venues by offering drugs or directions to sex workers, creating a false sense of security.
   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  17,594
  35,468
  113
  f8b022cc8fa5dc53b9836ca467dd772aebcf4f15844e8bf40114635846856ef5_1.webp
   

  neyohk

  Well-known member
 • Oct 31, 2015
  15,011
  14,376
  113
  ඔය වගේ ලංකාවේ බස් වල ජැක්සන්ලා අල්ලනත් ඵයි පොලිස් කාන්තාවෝ sexy විදිහට අැඳන්..