මචංලා මේ laptop motherboard එක ගන්න/ හොයාගන්න තැනක්