මචන්ලා Apple Phone යුස් කරන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ එන්න පොඩි උදව්වක් ඕනේ