මතකයේ රැදුන ඉංග්‍රීසි සින්දු all time favorites

 • Mar 15, 2012
  1,309
  606
  113
  SL
  නෝටි බබා;21781621 said:
  අනිවා

  1-ටටටා ටටටටටටටා ටටටටටා ටා ටාටටා ටටටා :love::love::love: (my favourite)
  2-ටට්ටරක් ටක ටකක්කටටා ටටටටාටා ටටටටා
  3-ටඩටඩටඩ ටකරටකන් ටක්කටකරටා :rolleyes:
  4-ලා ලා ලා ලා ලලලලලාලා ලලලලලාලා ලා
  5-පපරපා පපරපා පපරපාප් පපරපාප් පපරපාප් පපරපාප් පපරපා :love:

  තව ගොඩාක් තියෙනව

  :rolleyes::rolleyes::yes::yes::yes:
   

  Honda.putha

  New member
  Dec 26, 2017
  940
  52
  0

  අනූ ගණන්වල සින්දුවක් තිබ්බා විශුවල් එකේ බයිසිකල් පැදගෙන දෙන්නෙක් යනකොට එකෙක් පැච් එකක් ගිහින් වැටෙනවා. දැන් මොකක්ද ඒක කියලා මතක නෑ. ඒක අසූ ගණන්වල සින්දුවක් වෙන්න ඇති.