මම නිකන් ගොබ්බයෙක් වගේ හිතෙන්නෙ ඇයි?

Jul 13, 2022
13
10
3
ෆේක් හදන් ආවට ආවට අපි නැහැ රැවටෙන්නේ
ෆේක් හදන් ආවට ආවට අපි නැහැ රැවටෙන්නේ
අපි නෑ රැවටෙන්නේ මස්සිනා පුකෙ අරින්නේ..
ai uba original ekenda inne..