මහණෙනි දානයක විපාක බුදුකෙනෙක් වගෙ දන්නවනම් කිසිදාක තනියම කන්නෙ නෑ