මහත් ආනිසංශ ලැබෙන ලෙස දානයක් සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොම ද