මිනිස්සු වැඩ පෙන්වයි, විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ වියදම රු 60/=

IceBear

Well-known member
 • Jul 25, 2021
  1,657
  2,689
  113
  Alaska
  60 ක් නම් මදි අඩුම 10 000ක් වියදම් කරලා බීම ටිකක් කේක් කැල්ලක් වත් අල්ලන්න ඕනේ.
  Chefs Kiss Reaction GIF by Nick Jonas