මෙතරම් හසරැල් පිරි දවසක් තව නෑ...

Fiop14

Junior member
 • Sep 21, 2022
  180
  -84
  18
  Heaven
  www.christianity.com
  gay = happy. This is a happy song, which makes us all gay
  ඔබ යක්ෂයාගේ ග්‍රහණයට ලක්වූ අසරණ තරුණයෙකි, ඔබ මේ පවසන්නේ දෙවියන් විසින් මනුස්ස වර්ගයාම ලබා දුන් ලිංකත්වයට අපහස කිරීමකි, ඔබ මේවැනි දේ දැමීම වහාම නතර කළ යුතුයි , එලෙස නොවුවොත් මා හට ඔබත් සමග ( යක්ෂයා) සටන් කිරීමට සිදුවේ
   
  Last edited:
  • Dislike
  Reactions: God Butcher