මේ ඉන්නේ අර ෆොරොක්ස් කඩේ කියලා චැනල් එකක් කරන ඩයල් එක නේද? දැන් ෆොරෙක්ස් පාඩුද?

dinukadwc

Junior member
  • Feb 7, 2021
    27
    27
    13
    මේ ඉන්නේ අර ෆොරොක්ස් කඩේ කියලා චැනල් එකක් කරන ඩයල් එක නේද? දැන් ෆොරෙක්ස් පාඩුද? සුපිරි දෙහි කැපිල්ලක්