මේ දැං එනවුන්ස් කරං ගියා

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  9,962
  44,084
  113
  Los Alamos
  මන් බදින්න ඉන්න කෙනා. :yes:
  :growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl::growl:

  අඩේ.jpg  ඉන්නවකෝ නෝන හාමිනේට කියන්න සුදු කෙල්ලන්ට ඇල්ම බැල්ම දානවා කියලා. මනමාලයා, වයසේ හැටියට නෙවේ වැඩ :angry::angry::angry: