මේ විදිහට අසරණ වෙන්න ඕනෙ නැද්ද??" විනාඩි 3ක් අරන් බලන්න