මේ WhatsApp Privacy Beta සීන් එක වැඩද? (IOS)

HmNRazor

Well-known member • Update එක Beta-testing rolled out වෙලා තියනවා කියන්නේ තාම IOS වලට විතරයි. IOS පාවිච්චි කරන සිහලුන්ට මේක ආවාද?

  update එක ආපු උන් ඉන්නව නම් IOS version එක දාගෙන පලයව් (මට තාම ආපු නැති නිසා බලන්නේ :unsure:)


  source
   
  • Like
  Reactions: Stimulus mind