මෛත්‍රී බුදුන් පහල වීමට පෙර මතු පසේ බුද්ධත්වය සාක්ශාත් කර නිවනින් සසර දුක් නිමා කරන අජාසත් මහ රජතුමා