රටම කාබාසිනියා කරපු සාටක බැල්ලිගෙ පුතාල නිසා ඇමරිකාවේ බැංකුව ලංකාවට දාන නඩුව

Xi Jinping

Well-known member
 • Jan 26, 2022
  8,057
  16,862
  113
  Erozan's Mom's room
  ඔන්න ඉංග්‍රීසි බැරි උන්ට තේරෙන සිංහලෙන්


  ඉස්සරහට තව නඩුවක් මග එනවා :yes::yes:  බිලියන ගණන් මේ දුපත්වල හංගල තියෙනවලු. ඔන්න ඇමරිකාවේ බැංකු කියන්නේ. අනුර නෙවෙයි
  1LvREPG.png  තුන්වෙනි පිටුවේ තමයි හොඳම කොටස ( total 17 )
  OeUcRTp.png  nEc7To5.png  ul8ZHaY.png  CnauyxD.png  0XFrki2.png  ce2jKJi.png  wrLAKe0.png  1zjDbGF.png  67eD0wt.png  v49Dfhy.png  oDpL8fQ.png  Iow5bBd.png  opBQvz0.png  05hSRxd.png  SmUKg7g.png  fMcDpPd.png  PLTyxid.png  පාරවල්වල දෙමවුපියෝ මැරෙනවා.. දරුවන්ට දෙන්න බෙහෙත් නැතුව මැරෙනවා. මුන් ලංකාවට කරපු විනාසෙට විඳවන්න ඕනේ නැද්ද ?​
   

  Hecker

  Well-known member
 • Apr 18, 2022
  6,186
  4,398
  113
  20
  Dinosaur, Colorado
  ඔන්න ඉංග්‍රීසි බැරි උන්ට තේරෙන සිංහලෙන්


  ඉස්සරහට තව නඩුවක් මග එනවා :yes::yes:  බිලියන ගණන් මේ දුපත්වල හංගල තියෙනවලු. ඔන්න ඇමරිකාවේ බැංකු කියන්නේ. අනුර නෙවෙයි
  1LvREPG.png  තුන්වෙනි පිටුවේ තමයි හොඳම කොටස ( total 17 )
  OeUcRTp.png  nEc7To5.png  ul8ZHaY.png  CnauyxD.png  0XFrki2.png  ce2jKJi.png  wrLAKe0.png  1zjDbGF.png  67eD0wt.png  v49Dfhy.png  oDpL8fQ.png  Iow5bBd.png  opBQvz0.png  05hSRxd.png  SmUKg7g.png  fMcDpPd.png  PLTyxid.png  පාරවල්වල දෙමවුපියෝ මැරෙනවා.. දරුවන්ට දෙන්න බෙහෙත් නැතුව මැරෙනවා. මුන් ලංකාවට කරපු විනාසෙට විඳවන්න ඕනේ නැද්ද ?​
  පොනිල්ගෙ ටිකත් දාන්න ඕන පාර්ලිමේනුතුවෙ ඇමතිලාගෙ ඇටෙ ගානෙ කපලා පරන කාලෙ mouse හදලා export කරන්න ඕන