රනිල්ගේ බහින කලාව ඇරඹුනා… පොහොට්ටුවේ අපේක්‍ෂකයා රනිල් නොවෙයි…🤣