රැය පැමිණිය ඇය පැමිණිය ඇඳ ලගට

blue_in_rio

Well-known member
 • රැය පැමිණිය ඇය පැමිණිය ඇඳ ළඟට
  මට නැඟුණිය මම නැඟුනෙමි බඩ උඩට
  අති රමණිය කැරි පැමිණිය පක අගට
  කැරි වේසිය පල හුක හුක කැළණියට
   

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  7,194
  28,936
  113
  Twilight world
  giphy.gif
   

  k.k.mohmad

  Well-known member
 • Jan 19, 2017
  1,751
  409
  83
  රැය පැමිණිය ඇය පැමිණිය ඇඳ ළඟට
  මට නැඟුණිය මම නැඟුනෙමි බඩ උඩට
  අති රමණිය කැරි පැමිණිය පක අගට
  කැරි වේසිය පල හුක හුක කැළණියට
  Damn brow :lol:
   
  • Like
  Reactions: sami_boy

  Sathira529

  Well-known member
 • Apr 8, 2019
  1,325
  2,935
  113
  ඕකේ ඉතුරු ටික දාපන්කෝ දන්න එකෙක්
  මගෙ ඇඹෙණිය අද පැමිණිය ඇඳ උඩට
  ඇගෙ කිඹිනියෙ අත ගැටුනිය කැරි කමට
  මට නැගුනිය මා නැගුනිය බඩ උඩට
  අති රමණිය කැරි පෙරුණිය පුක දිගට
   

  jithendramadhushanka

  Active member
 • Jul 31, 2017
  98
  128
  33
  මට නැගුනෙන් මම නැගුනෙමි ඇඟ උඩට
  අති උත්තම ...රි පැමිණියෙ ...ක උඩට
  සැළලිහිණිය ..ක ...ක පල කැළණියට
   
  • Like
  Reactions: sami_boy

  SDCR

  Active member
 • Dec 24, 2020
  286
  197
  43
  රැය පැමිණිය ඇය පැමිණිය ඇඳ ළඟට
  මට නැඟුණිය මම නැඟුනෙමි බඩ උඩට
  අති රමණිය කැරි පැමිණිය පක අගට
  කැරි වේසිය පල හුක හුක කැළණියට
  dimuthu wal ballek welane....
   
  • Haha
  Reactions: blue_in_rio

  MarshMello

  Well-known member
 • Jan 24, 2018
  4,075
  2,217
  113
  Oh My GAH
  රැය පැමිණිය ඇය පැමිණිය ඇඳ ලගට
  මට නැගුනිය මා නැගුනිය බඩ උඩට
  අති රමණිය කැරි පැමිණිය පක අගට
  සැළලිහිණිය හුක හුක පල කැළණියට
   
  • Like
  Reactions: sami_boy