ලංකාවේ ඇරඹීමට නියමිත මාසික වාර්ෂික ගාස්තු රහිත චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනී සේවය 'Freesat Sri Lanka'

Telegram

Well-known member
 • Sep 26, 2017
  637
  625
  93
  10
  Sri lanka
  telegram.org
  Don't trust anything labeled as "Free" :P specially when our greedy ISPs are involved :lol:

  api okkoma thiyena ewa galawala oka use karanna gatthama awuruddakin kiyai free deela iwarai dan gewapalla kiyala :P

  Google unlimited storage wage thamai :lol: nobody can give anything for free :no: satellite eka free uda yawanne nane :baffled:

  https://www.freesat.co.uk/why-freesat

  ENJOY THE TELLY YOU LOVE​


  piggy bank

  No monthly TV bills. No contracts. No brainer.​

  Enjoy the UK's favourite TV channels1 on our new boxes, with no monthly TV bills2.

  satellite

  Works with your existing satellite dish​

  Switching is easy. Simply plug your box into your existing satellite cabling3.

  170 channels

  More telly than you can shake a remote at​

  With over 170 channels, and over 20 in HD, there's something for everyone4.

  remote

  On Demand at your fingertips​

  Watch your favourite On Demand players at the touch of a button5.

  Record

  Record up to four shows at the same time

  Keep the peace at prime time and record up to 4 shows at the same time with our new Recordable Boxes6. You can even store up to 1,000 hours of entertainment with our 2TB Boxes.

  Rewind

  Pause, Rewind, Restart.​

  With our Recordable TV boxes you can pause and rewind live TV so you can re-watch every show stopping moment7. And, if you miss the first few of minutes of a programme, you can restart a live programme too8.

  App

  Record on the go​

  Never miss a thing and record your favourite shows on the go with the Freesat app9.

  showcase

  Top TV recommendations​

  Our team bring you the best there is in telly on Freesat, with a weekly round up of top TV picks.

  calendar

  See what’s coming and what you’ve missed​

  With a 7-day forward guide, you can see what programmes are coming up and plan your TV viewing a week in advance. Plus, you can also go back using our 7-day backward guide and find the programmes you've missed.

  WE'VE GOT ENDLESS ENTERTAINMENT​

  But don't just take our word for it...​

  Speechbubble

  "When it comes to Freesat my wife and I like it all. We will never change TV provider again."

  - Colin, Pembrokeshire
   

  bravehearts

  Well-known member
 • Sep 5, 2014
  3,777
  4,468
  113

  https://www.freesat.co.uk/why-freesat

  ENJOY THE TELLY YOU LOVE​


  piggy bank

  No monthly TV bills. No contracts. No brainer.​

  Enjoy the UK's favourite TV channels1 on our new boxes, with no monthly TV bills2.

  satellite

  Works with your existing satellite dish​

  Switching is easy. Simply plug your box into your existing satellite cabling3.

  170 channels

  More telly than you can shake a remote at​

  With over 170 channels, and over 20 in HD, there's something for everyone4.

  remote

  On Demand at your fingertips​

  Watch your favourite On Demand players at the touch of a button5.

  Record

  Record up to four shows at the same time

  Keep the peace at prime time and record up to 4 shows at the same time with our new Recordable Boxes6. You can even store up to 1,000 hours of entertainment with our 2TB Boxes.

  Rewind

  Pause, Rewind, Restart.​

  With our Recordable TV boxes you can pause and rewind live TV so you can re-watch every show stopping moment7. And, if you miss the first few of minutes of a programme, you can restart a live programme too8.

  App

  Record on the go​

  Never miss a thing and record your favourite shows on the go with the Freesat app9.

  showcase

  Top TV recommendations​

  Our team bring you the best there is in telly on Freesat, with a weekly round up of top TV picks.

  calendar

  See what’s coming and what you’ve missed​

  With a 7-day forward guide, you can see what programmes are coming up and plan your TV viewing a week in advance. Plus, you can also go back using our 7-day backward guide and find the programmes you've missed.

  WE'VE GOT ENDLESS ENTERTAINMENT​

  But don't just take our word for it...​

  Speechbubble

  "When it comes to Freesat my wife and I like it all. We will never change TV provider again."

  - Colin, Pembrokeshire

  recordless box is Rs.33,000/=
   

  Telegram

  Well-known member
 • Sep 26, 2017
  637
  625
  93
  10
  Sri lanka
  telegram.org
  එතකොට ඕනෙ business modelඑක මොකද්ද
  Freesat has two sets of costs, the operational costs of staff and satellite space and secondly they need money for marketing the platform. They get quite well funded by the BBC and ITV as part of the joint venture. But also Freesat gets EPG listings revenues, they require any service on their service to pay for their EPG slot (and the more channels you have the more you pay).
   

  kinkon

  Well-known member
 • Aug 5, 2007
  103,447
  2
  95,030
  113
  Kandy ♕
  Dialog, SLT අපතයො ඕක නවත්තන්ඩ පුලුවන් හැමදේම කරයි :cautious:
   
  • Like
  Reactions: NRTG