ලංකාවේ භාවිතා වෙන ප්‍රධානම කොවිඩ්-19 එන්නත් හතර කොහොමද වැඩ කරන්නේ (How COVID-19 Vaccines Work?)

SL MULTIMEDIA TUTORIAL

Well-known member
 • Jul 27, 2020
  577
  3,370
  93
  ගෙදර
  මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද ලංකාවේ භාවිතා වෙන ප්‍රධානම කොවිඩ්-19 එන්නත් හතර කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙම වීඩියෝ එකෙන්ම මම ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සහ ප්‍රතිදේහ සහ ප්‍රතිදේහ ජනක වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් මම කතා කරනවා.


  :D