ලන්කාවෙ musical වල මෙහෙම nude dance දාන්නෙ කොහොමද බන්