ලප අ‍ා‍ඬි හත් දෙනාගෙ කැඳ හැලිය හෙවත් 2024 ජෙපි සිහිනයට ඉකෙන්නේ මෙහෙමයි - අවුරුද්දකින් බම්ප් වෙන prediction thread

Similar threads