ලබන සැරෙත් පොහොට්ටුට දීපල්ලා.. චීන භික්ෂුවක් කියපු කවිය