ලොකු ෆාදර් සහ පොඩි ෆාදර් ගැටුම... CCTV කැමරාවේ පටිගත වෙයි