වතුර මීටරේට යටින් තියෙන මේ කෑල්ල මොකද්ද + උබලගෙ වතුර ලයින් ප්‍රේශර් නැද්ද මේ ටිකේ