වාහන ගෙන්වීම තව දුරටත් ප්‍රමාද වෙයි...විශ්වාසදායි පුවත පැතුම්ගෙන්

riduna pm

Well-known member
  • Jun 22, 2018
    5,915
    3,413
    113
    වාහන ගෙන්වීම පිළිබඳව තවම තිබෙන්නේ කටකතාවක් විය යුතුයි. ඩොලර් සංචිත ඉහළ යෑම පාදක කර ගෙන එවන් කතා කීවත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සාර්ථක වන තුරු වාහන ගෙන්වීම පමා වනු ඇති. මාස 6ක්!