වික්ටර් රත්නායක (තනි තරුව) [ ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ගී නිර්මාණ] පැරණි ගී ඇල්බමය [320kbps]

mahagama1984

Well-known member
 • Oct 7, 2018
  253
  287
  63
  sadara-prem.jpg


  වික්ටර් රත්නායක (තනි තරුව) [ ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ගී නිර්මාණ] පැරණි ගී ඇල්බමය [320kbps]
  link-
  https://www.mediafire.com/file/qk1m2egsc3wkwer/thani_thruwe.rar/file

  password-stun1