වික්ටර් රත්නායක (තනි තරුව) [ ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ගී නිර්මාණ] පැරණි ගී ඇල්බමය [320kbps]